Jesteś tutaj:

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie poetyckim "10-lecie Biblioteki"

Data: 02.06.2023 r., godz. 09.02    280
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie poetyckim "10-lecie Biblioteki" uczniów klas 6, 7 oraz 8 szkół podstawowych, uczniów klas 1,2,3,4 szkół ponadpodstawowych z Powiatu Otwockiego oraz dorosłych miłośników poezji z Powiatu Otwockiego. Konkurs trwa od 18 maja 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. Regulamin dostępny na stronie.

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO


 


„10-lecie Biblioteki”


I.                POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu poetyckiego pod nazwą Konkurs Poetycki „10-lecie Biblioteki” jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. Pułaskiego 3A, 05-400 Otwock.
2. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z nadesłaniem utworu konkursowego na adres e-mail: kpoplawska@powiat-otwocki.pl. Oznacza również akceptację regulaminu przez Uczestnika Konkursu oraz wyrażenie zgody na podanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak danych spowoduje usunięcie pracy jako niezgodnej z regulaminem.
3. Konkurs trwa od 18 maja 2023 r. do 29 czerwca 2023 r.
4. Wyniki zostaną ogłoszone 7 września 2023r.


5. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi 21 września 2023r. podczas imprezy urodzinowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. 
II. CELE KONKURSU
1. Formowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności
2. Kształtowanie umiejętności twórczych
3. Rozwijanie talentów literackich. 
III. ZASADY
1. Do konkursu utwory mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach wiekowych:


I kategoria: uczniowie 6, 7 oraz 8 klas szkół podstawowych oraz uczniowie klas 1,2,3,4 szkół ponadpodstawowych z Powiatu Otwockiego


II kategoria: dorośli miłośnicy poezji z Powiatu Otwockiego
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wiersza i wysłanie go drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kpoplawska@powiat-otwocki.pl.
3 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu poetyckiego jeden utwór.
4. Długość utworu jest dowolna.
5. Przesłany utwór musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:
*. imię i nazwisko autora wiersza
*. klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor,
*. telefon kontaktowy oraz adres e-mail autora.
6. Kryteria oceny utworów konkursowych:
*. zgodność utworu z tematem konkursu – 10-lecie Biblioteki Powiatowej Biblioteki w Otwocku
*. oryginalność tekstu
7. Zostaną wybrani zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych: miejsce I, II, III oraz 3 wyróżnienia. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej liczby wyróżnień. 
8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.


 


Załącznik I
PRAWA AUTORSKIE, DANE OSOBOWE
1. Przesłanie utworu konkursowego przez uczestnika jest równoznaczne z przeniesieniem na rzecz Organizatora całości praw autorskich. Autorzy nagrodzonych wierszy zobowiązują się przekazać majątkowe prawa autorskie do utworu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przeniesienie praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
b. Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
c. Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
d. Prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
2. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników.
3. Zgłoszenie utworu do konkursu przez ucznia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór zgłoszony na konkurs został wykonany samodzielnie.
4. Przekazanie utworu konkursowego oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw majątkowych i osobistych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw osobistych do utworu konkursowego na potrzeby konkursu.
6.Udział w konkursie jest bezpłatny. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach konkursu.


 


 


 


 


II.              ZAŁĄCZNIK II
Klauzula informacyjna RODO
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu JEST Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku.
2) Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu, opublikowanie nazwiska uczestnika w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora–podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. F RODO)4
3) Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) przez Organizatorów Konkursu, wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.
4) Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
6) Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
7) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania.
8) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
9) Przetwarzanie przez Organizatora wskazanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów
10) Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych