Jesteś tutaj:

Konkurs plastyczny „Pierwszy dzień Wiosny” dla dzieci klas I-III szkół podstawowych

Data: 23.02.2021 r., godz. 11.58    841
Konkurs plastyczny „Pierwszy dzień wiosny” to próba odpowiedzi na pytanie jak sobie wyobrażasz pierwszy dzień wiosny w tym roku, z czym Ci się kojarzy, z radością, ze smutkiem, a może z nadzieją. To próba uruchomienia dziecięcej wyobraźni i skierowania jej na artystyczne przeżywanie wydarzeń pozornie błahych, a dających dużo różnorakich wrażeń.
Konkurs plastyczny „Pierwszy dzień Wiosny”

Regulamin Konkursu

Konkurs plastyczny „Pierwszy dzień wiosny” to próba odpowiedzi na pytanie jak sobie wyobrażasz pierwszy dzień wiosny w tym roku, z czym Ci się kojarzy, z radością, ze smutkiem, a może z nadzieją. To próba uruchomienia dziecięcej wyobraźni i skierowania jej na artystyczne przeżywanie wydarzeń pozornie błahych, a dających dużo różnorakich wrażeń.

Cel konkursu.
Celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych otaczającym nas światem i próba odpowiedzi na to jak wygląda on w oczach dziecka.
Warunki konkursu.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.

Każde dziecko może wykonać po jednej pracy w następujących kategoriach:
Rysunek (ołówek, kredka, węgiel),
Malarstwo
Grafika,
Techniki mieszane
Prace mogą być wykonane w następujących formatach: A-4, A-3, A-2, a także muszą zostać dostarczone w formie plików elektronicznych zapisanych w formacie JPG. Pliki elektroniczne mają mieć rozdzielczość 300 dpi i 2-3MGB.

Organizator przewiduje nagrody dla uczestników konkursu.

Termin przysyłania prac mija z dniem 12 marca.2021
Rodzice bądź opiekunowie prawni, którzy wyrażają zgodę na udział dzieci w konkursie muszą podpisać regulamin. W przeciwnym razie dziecko nie może brać udziału w konkursie.
Dostarczenie prac, z załączonym podpisanym regulaminem jest jednoznaczne z udziałem dziecka w konkursie.
Zdjęcia laureatów zostaną zamieszczone na stronie www biblioteki, oraz facebooku biblioteki.
Biblioteka zastrzega sobie prawo do elektronicznego przetwarzania prac i zdjęć.

Prosimy o dostarczenie prac w formie papierowej oraz elektronicznej na adres.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, 05-400, ul Pułaskiego 3A

email: biblioteka@powiat-otwocki.pl
tel. 22 779-70-50


Karta zgłoszeniowa do konkursu plastycznego „Pierwszy dzień wiosny”


Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko uczestnika konkursu…………………………………………………………

Klasa/szkoła……………………………………………………………….

Adres zamieszkania………………………………………………………….

Gmina ……………………………………………………………… powiat otwocki

Data urodzenia……………………………………

E-mail………………………………………………..

Telefon komórkowy……………………………….
Oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursową posiadam pełnię praw autorskich. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązującego prawa. 2. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 3. Przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych do prac zgłoszonych w konkursie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. Ust. 2018 poz. 1191 z późniejszymi zmianami/.

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
Adres zamieszkania
Email………………………………………………………… Tel…………………………………………………………………

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego na udział w konkursie „Pierwszy dzień wiosny” organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku.
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)…………………………………………………………………….
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Rodzice/opiekunowie dzieci zapoznają się z obowiązkami informacyjnymi A i B. Osoby dorosłe z obowiązkiem A.
Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą (Dorosły uczestnik konkursu/ Rodzic/ Opiekun prawny nieletniego uczestnika konkursu)

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, ul. Pułaskiego 3A, 05-400 Otwock, tel.: 227797050, e-mail: abielicka@powiat-otwocki.pl
2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. Pułaskiego 3A, 05-400 Otwock, tel.: 227797050, e-mail: biblioteka@powiat-otwocki.pl.
3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
- przetwarzanie danych jest niezbędne do zgłoszenia uczestnika do konkursu;
-przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
6. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo Imprezy. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystane przez niego w celu promocji i jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej i Facebooku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.
7. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, pawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
11. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.


Obowiązek dotyczy (imię i nazwisko uczestnika dorosłego lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika nieletniego)…………………………………………………………………………………………………………………………..


(Podpis uczestnika dorosłego lub rodzica/opiekuna prawnego)…………………………………………………………………………………………………………………………….

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych nie od osoby, których dane dotyczą (osoba nieletnia)
Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, ul. Pułaskiego 3A, 05-400 Otwock, tel.: 227797050, e-mail: abielicka@powiat-otwocki.pl
2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. Pułaskiego 3A, 05-400 Otwock, tel.: 227797050, e-mail: biblioteka@powiat-otwocki.pl.
3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
- przetwarzanie danych jest niezbędne do zgłoszenia uczestnika do konkursu;
-przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych
4. Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu;
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty uprawnione z mocy prawa;
6. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo Imprezy. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystane przez niego w celu promocji i jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej i Facebooku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania
9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Źródło pochodzenia danych osobowych: Rodzic/opiekun prawny
12. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

Obowiązek dotyczy (imię i nazwisko nieletniego uczestnika)…………………………………………………………….
(Podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika nieletniego ……………………………………………………………