Jesteś tutaj:

KONKURS !!!!! PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO 31.01.2021R.

Data: 19.01.2021 r., godz. 12.29    960
Konkurs wiedzy o koronawirusie. Jakich bronisz się przed koronawirusem ?- konkurs dla przedszkolaków powiatu otwockiego w Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku
REGULAMIN KONKURSU
Wiedzy o koronawirusie
Jakich bronisz się przed koronawirusem ?- konkurs dla przedszkolaków powiatu otwockiego w Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku
1.Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 6 lat) z powiatu otwockiego.
2.Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
3.Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie przez Rodzica lub opiekuna filmu lub wypowiedzi w formie pisemnej (wierszyk lub rymowanka) w którym dziecko odpowiada na pytanie konkursowe „Jak bronisz się przed koronawirusem” ?
4.Pozostałe warunki uczestnictwa w Konkursie :
- wypełnienie i podpisanie Karty Uczestnictwa (zał. nr 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1a). Kartę Uczestnictwa dziecka podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny, wyraża także zgodę na przetwarzanie danych dziecka (zał. nr 2a), zgodę na publikację danych osobowych, oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka
5.Cele konkursu :
- Podniesienie wiedzy i świadomości dzieci powiatu otwockiego i ich rodzin odnośnie COVID-19 i sposobów rozprzestrzeniania się koronawirusa.
- Pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci
- Zachęcanie dzieci w wieku do przedszkolnym do twórczych rozwiązań tematu konkursowego
6.Przesyłane na konkurs odpowiedzi dzieci na pytanie konkursowe w postaci filmu lub wypowiedzi w formie pisemnej (wierszyk lub rymowanka) powinny zawierać: imię i nazwisko autora musi być dołączona Karta Zgłoszenia Uczestnika konkursu (do pobrania na stronie Organizatora Konkursu, zawierająca: imię i nazwisko Uczestnika konkursu, wiek, nazwę i dane adresowe Przedszkola, imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego (lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgłaszającego zdjęcia do konkursu indywidualnie), zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu, klauzulę informacyjną (załącznik).
7. Zgłaszane na konkurs filmy mogą być wykonane aparatem fotograficznym, jak również aparatem wbudowanym w telefon komórkowy lub kamerą. Ramy czasowe filmu 25 sekund.
8. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
10. Zadaniem Organizatora konkursu jest wyłonienie prac dzieci w wieku przedszkolnym, którzy w najciekawszy sposób zrealizują temat konkursowy.
11. Kryteria oceny konkursu:
- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie w przedstawionego tematu
- zgodność z tematem konkursu
- ocenie jury będą podlegać przesłane przez Opiekuna dziecka filmu lub wypowiedzi pisemnej ( np. wierszyk lub rymowanka) w którym dziecko odpowiada na pytanie konkursowe
12. Termin nadsyłania prac na konkurs upływa z dniem 31 stycznia 2021 roku
13. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku : www.biblioteka@powiat-otwocki.pl
14. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy PBP przy ulicy Pułaskiego 3A w Otwocku. tel.(22 779-70-50 ).
15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej
16. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
17. Termin i warunki rozstrzygnięcia konkursu:
- Oceny nadesłanych prac dokona powołana Komisja, wyłoni oni laureatów konkursu do dnia 01 LUTEGO 2021 roku.
18. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie poinformujemy telefonicznie lub pocztą e-mail.
 Na laureatów konkursu czekają dyplomy oraz nagrody.
20. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Filmy będzie można oglądać (po pandemii w siedzibie Organizatora konkursu),a w czasie QOWID -19 na stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatora.

KARTA UCZESTNICTWA

Karta zgłoszeniowa (wypełniamy DRUKOWANYMI literami)
Załącznik nr 1 do konkursu wiedzy o koronawirusie dla przedszkolaków- „Jak bronisz się przed koronawirusem - konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnych powiatu otwockiego w Powiatowej Biblioteki Publicznej W Otwocku
DEKLARACJA UCZESTNICTWA w konkursie „Jakich ważnych zasad należy przestrzegać, żeby chronić siebie przed koronawirusem” -
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………………………………………………….…………………………………….
Wiek ……………………………………………………….…..……………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………....
……….………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy …………..……………………………………………………………………….……………………..
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………….…………….
Zgłaszam swój udział w konkursie
……………………………………………………………………………………….….
Data i czytelny podpis Uczestnika/Opiekuna

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
wyrażam zgodę
na publikowanie danych osobowych w postaci imienia oraz nazwiska mojego dziecka na stronie
konkursowej www.biblioteka@powiat- otwocki.pl zgodnie z potrzebami harmonogramu.
……………………………………………………………………………………….….
Data i czytelny podpis Opiekuna Uczestnika

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, iż
wyrażam zgodę
na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku, utrwalonego w postaci zdjęć
z wydarzeń zorganizowanych w ramach konkursu „Jak bronisz się przed koronawirusem” ich ważnych zasad należy przestrzegać, żeby chronić siebie przed koronawirusem”

Niniejsza zgoda:

• nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie;
• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku oraz stronie Internetowej Starostwa Powiatu Otwockiego, a także na profilach portali społecznościowych ww. podmiotów jak Facebook, w gazetach lokalnych, Internecie;
• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję konkursu wiedzy o koronawirusie organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku uczestnika na potrzeby wskazane w oświadczeniu.

………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis Opiekuna uczestnika

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku
danych osobowych mojego dziecka zawartych w deklaracji w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem udziału w konkursie.
……………………………………………………………………………………….….
Data i czytelny podpis Opiekuna Uczestnika